SUSITARIMAS SU INTERNETO SVETAINĖS NAGULAKAVIMAS.LT PASLAUGŲ PIRKĖJU

1. Preambulė

1. 1. Šis susitarimas (toliau – Susitarimas) su interneto svetainės www.nagulakavimas.lt paslaugų pirkėju apibrėžia santykius, atsirandančius fiziniam asmeniui (toliau – Pirkėjas) naudojantis interneto svetaine ir interneto adresu https://www.NaguLakavimas.lt (toliau – „ NaguLakavimas.lt“) uždarosios akcinės bendrovės „VABANK LT“, kuri yra „ NaguLakavimas.lt“ savininkė (toliau – Bendrovė), teikiamomis paslaugomis.

1. 2. Šio Susitarimo objektas yra sąlygos, kuriomis „ NaguLakavimas.lt“ teikia pirkėjui savo paslaugas. Bendrovė turi teisę keisti susitarimąbe jokio specialaus įspėjimo. Galiojanti susitarimo versija visada skelbiama interneto tinklalapyje adresu https://nagulakavimas.lt/pirkimo-pardavimo-salygos

1. 3. Susitarimas su pirkėju visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente, išskyrus tuos atvejus, kai su bendrove yra sudaryta raštiška sutartis, kurioje nustatyta kitaip. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudotis paslaugomis, privalo susipažinti su šio susitarimo nuostatomis.

2. SUSITARIMO ĮSIGALIOJIMAS

2. 1. Susitarimas įsigalioja iškart, kai pirkėjas pradeda naudotis ” NaguLakavimas.lt” svetainėje teikiamomis paslaugomis.

2. 2. Pirkėjas negali naudotis svetaine „ NaguLakavimas.lt“ ir teikiamomis paslaugomis ir negali tapti šio susitarimo šalimi, jeigu:

a) Pirkėjas yra ribotai veiksnus;

b) Pirkėjas yra asmuo, kuriam Lietuvos ar bet kurios kitos valstybės, įskaitant valstybę, kurios nuolatinis gyventojas jis yra, arba valstybę, kurios teritorijoje jis naudojasi svetaine „ NaguLakavimas.lt“ ir teikiamomis paslaugomis, įstatymai draudžia naudotis (gauti) tokiomis (-ias) paslaugomis (-as).

3. SUSITARIMO OBJEKTAS

3. 1. Vadovaudamasi šio Susitarimo sąlygomis, bendrovė įsipareigoja už tam tikrą mokestį teikti pirkėjui paslaugas iš sąrašo, kuris pateikiamas interneto svetainėje „ NaguLakavimas.lt“, o pirkėjas įsipareigoja priimti šias paslaugas ir už jas sumokėti.

3. 2. Atskirų paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai iš paslaugų atskirai ir yra neatsiejama šio susitarimo dalis.

3. REGISTRACIJA. SLAPTAŽODIS. SAUGUMAS

3. 1. Pirkėjas sutinka su tuo, kad, norėdamas naudotis svetainėje „ NaguLakavimas.lt“ teikiamomis paslaugomis, jis gali užsiregistruoti interneto svetainėje „NaguLakavimas.lt“ arba gali pirkti kaip “Svečias” nesukurdamas savo paskyros.

3. 2. Norėdamas užsiregistruoti, pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje, ir, šiai informacijai pasikeitus, ją atnaujinti. Tuo atveju, jei Pirkėjas pateikia neteisingą informaciją arba „ NaguLakavimas.lt“ turi pagrindą manyti, kad pirkėjo pateikta informacija neteisinga, neišsami ar netiksli, „ NaguLakavimas.lt“ turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

3. 3. Vienam pirkėjui gali būti sukurta ne daugiau kaip viena „ NaguLakavimas.lt“ paskyra.

3. 4. Užsiregistravusiam pirkėjui suteikiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis, kuriuos naudodamas jis gali prisijungti prie portalo „ NaguLakavimas.lt“ ir gauti ten teikiamas paslaugas. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio saugumą, taip pat už visus veiksmus, kurie atliekami portale „ NaguLakavimas.lt“ naudojant jo prisijungimo vardą ir slaptažodį. „ NaguLakavimas.lt“ turi teisę uždrausti naudoti tam tikrus prisijungimo vardus ir (arba) iš viso juos panaikinti. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti „NaguLakavimas.lt“ apie visus neautorizuoto (neleidžiamo) prisijungimo atvejus ir (arba) visus saugumo pažeidimus. „NaguLakavimas.lt“ nėra atsakingas už galimą duomenų praradimą ar jiems padarytą žalą, jei tai nutinka dėl to, kad pirkėjas nesilaiko šios susitarimo dalies sąlygų.

3. 5. Esant tam tikroms aplinkybėms, „ NaguLakavimas.lt“ gali nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo nutraukti pirkėjo paskyros veikimą, ryšį su bet kuriuo elektroninio pašto adresu, jei jis susietas su šia paskyra, taip pat gali panaikinti pirkėjui suteiktą galimybę naudotis kitomis portalo „NaguLakavimas.lt“ paslaugomis.

Pagrindinės aplinkybės, kurioms esant gali būti imamasi aukščiau įvardytų veiksmų:

a) jei pirkėjas pažeidžia susitarimo sąlygas (arba atlieka veiksmus, kurie akivaizdžiai rodo, kad pirkėjas neketina arba yra nepajėgus laikytis susitarimo);

b) jei imtis šių veiksmų „ NaguLakavimas.lt“ privalo vadovaudamasis įstatymais (pavyzdžiui, tais atvejais, kai paslaugų suteikimas pirkėjui yra ar tampa neteisėtas);

c) jei portalo „ NaguLakavimas.lt“ partneris, bendradarbiaujant su kuriuo pirkėjui tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos, nutraukia savo bendradarbiavimą su portalu „ NaguLakavimas.lt“ arba daugiau nebeteikia anksčiau tiektų prekių ar neteikia anksčiau teiktų paslaugų;

d) jei „ NaguLakavimas.lt“ nutraukia paslaugų teikimą vartotojams toje valstybėje, kurios nuolatinis gyventojas yra pirkėjas, arba toje valstybėje, kurios teritorijoje būdamas pirkėjas naudojasi portalo paslaugomis;

e) jei „ NaguLakavimas.lt“ paslaugų teikimas, „ NaguLakavimas.lt“ nuomone, nebėra komerciškai naudingas;

f) jei to pageidauja pirkėjas.

3. 6. „ NaguLakavimas.lt“ paskyros veikimo nutraukimas apima:

a) prieigos prie visų serverių ar paslaugų panaikinimą;

b) Pirkėjo slaptažodžio ir visos su juo susijusios informacijos pašalinimą;

c) draudimą toliau naudotis tokiomis paslaugomis ir tarnybomis.

Bet koks pagrįstas registravimo nutraukimas vykdomas išimtinai „ NaguLakavimas.lt“ nuožiūra. Už pirkėjo paskyros arba prieigos prie serverių ar paslaugų panaikinimą „NaguLakavimas.lt“ nėra atsakingas pirkėjui ar trečiosioms šalims.

4. NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE „ NaguLakavimas.lt“

4. 1. Pirkėjas turi teisę naudotis interneto svetainės „ NaguLakavimas.lt“ paslaugomis tik tais tikslais, kurių siekti leidžia:

a) šis susitarimas;

b) visi taikomi įstatymai, nuostatai, įprastinė praktika, nurodymai, galiojantys atitinkamoje jurisdikcijoje (įskaitant visus įstatymus, kurie susiję su duomenų ir programinės įrangos eksportavimu iš (į) Lietuvos  arba iš (į) kitą (-as) valstybes.

4. 2. Pirkėjas sutinka neužsiimti veikla, kuri trukdo teikti paslaugas (arba trikdo atitinkamą serverių ar tinklą, su kuriais susietos teikiamos paslaugos, veikimą) arba trikdo paslaugų teikimą.

4. 3. Pirkėjas sutinka jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti, nekopijuoti portalo „NaguLakavimas.lt“ paslaugų, neprekiauti jomis, neperparduoti ir nevykdyti kitų prekybos operacijų.

4. 4. Pirkėjas sutinka prisiimti visišką atsakomybę („NaguLakavimas.lt“ nėra atsakingas pirkėjui ar trečiosioms šalims) už savo įsipareigojimą, kurie nustatyti šioje sutartyje, nesilaikymą, taip pat už visas savo įsipareigojimų nesilaikymo pasekmes (įskaitant bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti „NaguLakavimas.lt“).

4. 5. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti paslaugų, siekdamas:

a) įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti neteisėtą, deliktinę, grasinamo, viešai skelbti netinkamo, įžeidžiamo, šmeižikiško, vulgaraus, nepadoraus, tvirkinamo turinio medžiagą, taip pat medžiagą, kurią išplatinus pažeidžiamas kitų asmenų konfidencialumas, propaguojama neapykanta ir (arba) kurioje esama ginčytinų pasakymų, rodančių rasinę, etninę ir pan. diskriminaciją;

b) bet kokiu būdu kam nors pakenkti;

c) įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti medžiagą, kurią išplatinus pažeidžiama bet kurios iš šalių teisė į patentą, prekių ženklą, komercinę paslaptį, autorystę arba kitą nuosavybę („Teisės“);

d) įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti su savininku ar autoriumi nesuderintą, neautorizuotą reklaminę medžiagą ir informaciją, reklaminius pranešimus, nereikalingą reklaminę korespondenciją, brukalą (angl. spam), dideliam gavėjų skaičiui siunčiamus grandininius laiškus, piramidines schemas arba paslaugas peršančias informaciją bet kokiu kitu pavidalu, išskyrus specialiai išvardytiems tikslams skirtas zonas;

e) įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti bet kokią medžiagą su programiniais virusais ar kitais kompiuteriniais kodais, failais ar programomis, kurios yra skirtos programinės įrangos arba kompiuterių ar telekomunikacijų įrenginių funkcionalumui sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti;

f) sutrikdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, sutrikdyti serverių ir tinklų darbą, nesilaikyti procedūrų, taisyklių ar nustatytos tvarkos, keliamų reikalavimų, kuriais vadovaujantis kontroliuojamas tinklų, susijusių su teikiamomis paslaugomis, naudojimas;

g) sąmoningai arba nesąmoningai nusižengti galiojantiems vietos, šalies arba tarptautiniams įstatymams;

4. 7. Pirkėjas sutinka su tuo, kad portalui „NaguLakavimas.lt“ bus prieinami jo paskyros duomenys, taip pat duoda leidimą saugoti šiuos duomenis ir skelbti juos, jei to reikia pagal įstatymus arba jei būtų padaryta sąžininga prielaida, kad duomenų išsaugojimas arba paskelbimas yra būtinas siekiant:

a) paklusti teisminei procedūrai;

b) užtikrinti susitarimo laikymąsi;

c) reaguoti į klientų aptarnavimo tarnybai pateiktą užklausą;

d) apginti „NaguLakavimas.lt“ teises, nuosavybę arba užtikrinti jo, jo naudotojų ir visuomenės saugumą.

4. 8. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad interneto svetainėje „NaguLakavimas.lt“ ir teikiant paslaugas gali būti nuoroda, vedanti į kitus tinklalapius, kitą turinį ir šaltinius. „NaguLakavimas.lt“ nebūtinai kontroliuoja kitus tinklalapius ar šaltinius, kuriuos pateikia kitos bendrovės ar asmenys.

4. 9. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad „NaguLakavimas.lt“ nėra atsakingas už visų kitų tinklalapių ar šaltinių prieinamumą ir netvirtina jokios reklamos, produktų ar kitokios medžiagos, kuri prieinama kituose tinklalapiuose, šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

4. 10. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad „NaguLakavimas.lt“ nėra atsakingas už nuostolius ar žalą, kurią pirkėjas gali patirti dėl turimos galimybės prieiti prie kitų tinklalapių ar šaltinių arba dėl to, kad tiki išsamumu, tikslumu ir egzistavimu reklamos, produkto ar kitos medžiagos, kuri pateikiama kituose tinklalapiuose ar šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

4. 11. Pripažindamas interneto globalumą, pirkėjas įsipareigoja laikytis visų vietos taisyklių, kurios reglamentuoja elgesį tinkle ir leistiną informacinę medžiagą. Tiksliau, pirkėjas sutinka laikytis visų galiojančių įstatymų dėl techninių duomenų perdavimo, eksportuojant juos iš Lietuvos arba iš tos šalies, kurioje gyvena pirkėjas.

5. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

5. 1. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad už bet kokią informaciją (kaip duomenų failai, tekstai, programinė įranga, muzikos ir garso įrašai, taip pat kiti garsiniai failai, nuotraukos, vaizdo įrašai ir pan.), kuri yra jam prieinama kaip dalis svetainės „NaguLakavimas.lt“ paslaugų arba pasiekiama naudojantis šiomis paslaugomis, yra atsakingas šią informaciją pateikęs asmuo.

5. 2. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad medžiaga, kuri jam pateikiama kaip paslaugų dalis, įskaitant paslaugų reklamą ir turinį, tačiau tuo neapsiribojant, gali būti vertinama kaip intelektinės nuosavybės teisės objektas, o nuosavybės teisė yra ginama ir priklauso rėmėjams arba reklamos užsakovams (arba kitiems asmenims ar bendrovėms, veikiančioms jų vardu), kurie šį turinį pateikia svetainėje „NaguLakavimas.lt“. Pirkėjas neturi teisės tokio turinio keisti, nuomoti, perduoti panaudos pagrindais, parduoti, platinti ar, naudojant šį turinį (visą ar dalį jo), kurti kitus produktus, išskyrus tuos atvejus, kai, sudarius atskirą sutartį, tai daryti pirkėjui tiesiogiai yra leidęs „NaguLakavimas.lt“ arba naudojamo turinio savininkai.

5. 3. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad svetainė „NaguLakavimas.lt“ nėra atsakinga pirkėjui ar trečiosioms šalims už turinį, kuris, teikiant paslaugas, sukuriamas svetainėje „NaguLakavimas.lt“, yra perduodamas ar vaizduojamas ekrane, kaip ir neatsako už visas šio turinio pateikimo pasekmes.

5.4. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad svetainė „NaguLakavimas.lt“ nėra atsakinga už prekių ir/ar paslaugų, parduodamą ar įsigyjamą naudojantis svetaine ir/ar paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

5. 5. Šio susitarimo nuostatos nepanaikina ir neapriboja „NaguLakavimas.lt“ atsakomybės už padarytą žalą tais atvejais, kai atsakomybė negali būti panaikinama arba apribojama pagal galiojančius įstatymus.

5. 6. Turi būti vadovaujamasi bendro pobūdžio punkto 5. 4. ir aukščiau išvardytomis nuostatomis, tačiau bendrovė nėra atsakinga pirkėjui už:

a) bet kokius netiesioginius ar atsiradusius kaip pasekmė nuostolius, kuriuos gali patirti pirkėjas, įskaitant bet kokią praleistą progą (tiesiogiai ar netiesiogiai) gauti naudos; bet kokią žalą, padarytą pirkėjo, kaip verslininko, vardui arba jo nematerialiajam turtui; bet kokį pirkėjo turimą duomenų praradimą;

b) bet kokią žalą ar nuostolius, kurie yra:

1) pasekmė to, kad pirkėjas tiki reklamos išsamumu, tikslumu ir egzistavimu, arba kokių nors pirkėjo ir reklamos užsakovo ar rėmėjo, kurie reklamuojasi svetainėje „NaguLakavimas.lt“, santykių pasekmė;

2) pasekmė bet kokių „NaguLakavimas.lt“ teikiamų paslaugų pakeitimų, kuriuos jis turi teisę daryti, arba pasekmė to, kad nutraukiamas (visam laikui ar laikinai) paslaugų teikimas (arba panaikinamas bet kuris atskiras funkcionalumas ar paslaugų savybė);

3) pasekmė pašalinimo, gedimo ar negalėjimo išsaugoti kokio nors turinio ir kitų komunikacijos duomenų, kurie sudaro paslaugas arba kurie perduodami naudojantis „NaguLakavimas.lt“ paslaugomis;

4) pasekmė to, kad pirkėjas portalui „NaguLakavimas.lt“ nėra suteikęs tikslios informacijos apie savo paskyrą;

5) pasekmė to, kad pirkėjas nesugebėjo užtikrinti savo slaptažodžio ir paskyros duomenų saugumo ir konfidencialumo.

5. 7. Portalo „NaguLakavimas.lt“ atsakomybės pirkėjui apribojimai, kurie išdėstyti šioje susitarimo dalyje, taikomi nepriklausomai nuo to, ar bendrovė žinojo (turėjo žinoti) apie bet kurią iš šią nuostolių atsiradimo galimybę.

7. AUTORIAUS IR KITOS TEISĖS

6. 1. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad interneto svetainei „NaguLakavimas.lt“ (arba „NaguLakavimas.lt“ licencijų gavėjams) priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda). Pirkėjas taip pat pripažįsta, kad interneto svetainės „NaguLakavimas.lt“ paslaugos gali apimti informaciją, kuri, „NaguLakavimas.lt“ vertinimu, yra konfidenciali, todėl pirkėjas neturi teisės atskleisti šios informacijos be išankstinio raštiško svetainės „NaguLakavimas.lt“ sutikimo.

6. 2. Visais atvejais, išskyrus tuos, kai su „NaguLakavimas.lt“ raštu sutarta kitaip, nė viena šio susitarimo nuostata nesuteikia pirkėjui teisės naudoti firminius prekių pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, domenus ar kitus skiriamuosius „NaguLakavimas.lt“ ženklus.

6. 3. Pirkėjas sutinka nešalinti, neslėpti, nekeisti interneto svetainėje „NaguLakavimas.lt“ esančių nuosavybės teisių ženklų (įskaitant autoriaus teisių ir prekių ženklus).

7. KITOS NUOSTATOS

7. 1. „NaguLakavimas.lt“ turi teisę vienašališkai keisti šį susitarima. Atsiradus tokiems pakeitimams, „NaguLakavimas.lt“ pateikia naują susitarimo versiją adresu https://nagulakavimas.lt/pirkimo-pardavimo-salygos.

7. 2. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja interneto svetainės „NaguLakavimas.lt“ paslaugomis po susitarimo pakeitimo datos, pirkėjo naudojimosi paslaugomis faktą „NaguLakavimas.lt“ vertina kaip naujos susitarimo redakcijos sąlygų priėmimą.

7. 3. Naudodamasis portalo „NaguLakavimas.lt“ paslaugomis, pirkėjas gali (pasinaudojęs ar per naudojimąsi paslaugomis) naudotis tarnybomis, įsidiegti programinę įrangą ar pirkti prekes, kurias siūlo kiti asmenys ar bendrovės. Naudojantis kitų pardavėjų tarnybomis, programine įranga ir prekėmis gali būti taikomos atskiros pirkėjo ir kitos bendrovės ar asmens sutartos sąlygos. Tokiais atvejais šis susitarimas neturi įtakos pirkėjo ir kitų bendrovių ar fizinių asmenų santykiams.

7. 4. Šis Susitarimas – tai juridinų galių turintis pirkėjo ir portalo „NaguLakavimas.lt“ susitarimas, kuris apibrėžia portalo „NaguLakavimas.lt“ teikiamų paslaugų įsigijimo ar naudojimo tvarką.

7. 5. Pirkėjas sutinka su tuo, kad „NaguLakavimas.lt“ turi teisę siųsti pirkėjui pranešimus, įskaitant pranešimus apie susitarimo sąlygų pakeitimų, elektroniniu paštu, paštu arba pateikti norimą informaciją savo svetainėje.

7. 6. Pirkėjas sutinka su tuo, jog faktas, kad „NaguLakavimas.lt“ nesinaudoja (netaiko) kuriomis (-ių) nors šiame susitarime nustatytomis (-ų) (arba portalui „NaguLakavimas.lt“ priklausančiomis (-ių) pagal galiojančius įstatymus) teisėmis (-ių) arba teisinės gynybos priemonėmis (-ių), nereiškia, kad jis šių teisių atsisako, todėl šiomis teisėmis ir teisinės gynybos priemonėmis „NaguLakavimas.lt“ gali bet kuriuo metu pasinaudoti.

7. 7. Jeigu teismas, kurio jurisdikcijoje gali būti priimami sprendimai atitinkamais klausimais, nutaria, kad kuri nors šio Susitarimo nuostata yra negaliojanti, nuostata turi būti pašalinta iš Susitarimo, tačiau tai neturi įtakos kitų Susitarimo nuostatų galiojimui. Kitos šio Susitarimo nuostatos lieka galioti ir turi juridinę galią.

7. 8. Šį Susitarimą ir Pirkėjo bei portalo „NaguLakavimas.lt“ santykius, kuriuos Susitarimas apibrėžia, reglamentuoja Lietuvos įstatymai. Šiuo Susitarimu Pirkėjas išreiškia sutikimą sprendžiant bet kokius ginčus, susijusius su Susitarimu, paklusti išimtinai Lietuvos teismų jurisdikcijai. Nepaisant aukščiau pateiktos nuostatos, Pirkėjas sutinka, kad „NaguLakavimas.lt“ turi teisę bet kurioje jurisdikcijoje naudoti teisminės gynybos priemones teismo draudimo forma (arba analogiškas skubių teisinių veiksmų gynybos priemones).